a A | Restaura
 
Inici arrow El club arrow Ideari

Ideari

(Resum de les idees principals sobre l’organització i l’educació que s’imparteix al Club )

 

1.- El Club Futbol Sant Feliu és un Club esportiu sense ànim de lucre amb la finalitat de fomentar i desenvolupar la pràctica de l’esport en general i del futbol en particular i col·laborar en la formació integral de la persona, complementant a l’escola i a la família; sabem que entrenant, jugant i relacionant-se amb companys i companyes, l’esportista està aprenent a desenvolupar-se dins la societat.
Conscients d’això, el Club es compromet amb el desenvolupament integral dels infants i joves que practiquen esport, en la mateixa mesura que la seva formació esportiva, amb els següents objectius principals :

 • Conèixer bé als joves que entrena i les característiques de les seves fases de desenvolupament.
 • Contribuir al desenvolupament del jove i potenciar al màxim les seves capacitats específiques.
 • Contribuir a una formació general e integral de “la persona”.
 • Promoure el gust i l’hàbit de la pràctica esportiva, proporcionant plaer i alegria a través de les activitats desenvolupades
 • Familiaritzar als jugadors amb els principis bàsics del futbol

 

2.- La formació es realitzarà conforme als principis que constitueixen aquest ideari i que són els següents:

VALORS

El Club té una labor fonamentalment educadora, complementària de la de l’escola i la família, alineant-se amb aquest en el seu Ideari (missió, visió i valors), per sobre de qualsevol altra. Per a complir aquesta funció, la filosofia principal del Club està basada en la de l’esperit esportiu, concretat fonamentalment en aquest compromís de tots els jugadors del Club :

 • Seré puntual als entrenaments i als partits, i m’esforçaré tant com pugui pel bé del nostre equip.
 • Respectaré tots els companys i companyes del meu equip, perquè mereixem les mateixes oportunitats. Som un equip i ens devem companyonia.

La cohesió de l’equip és fonamental per a l’assoliment d’èxits esportius. El Club vetllarà per que el clima dels equips sigui bo, i això s’aconsegueix quan hi ha respecte mutu i capacitat de valorar les virtuts humanes i esportives de tots els seus membres.
Tot l’equip ha de col·laborar per assolir objectius comuns; cal evitar que els seus membres competeixin sobretot per destacar els uns sobre els altres.

 

 •  Valoraré l’esforç dels meus companys i companyes; els felicitaré quan facin una bona jugada i els animaré quan s’equivoquin.
 • M’adreçaré sempre amb cortesia i respecte a les persones que arbitren i respectaré les seves decisions.

Podrem gaudir més de la participació de l’esport si tenim certs coneixements de la disciplina esportiva, i de manera destacada si sabem i entenem els aspectes bàsics del Reglament. Així també entendrem i veurem amb més objectivitat les decisions arbitrals, que sovint costen d’acceptar quan són contràries als interessos del nostre equip. No fer-ho és un mal exemple per als infants, perjudica al Club i l’equip, i fa més difícil i desagradable la pràctica de l’esport.

 

 • Respectaré les instal·lacions i el material, tant en camp propi com en camp contrari.

Cal fomentar el respecte i el bon tracte del material esportiu, tant si és personal com si no, i de les instal·lacions que ens permeten la pràctica de l’esport en el nostre Club o ciutat i també en els desplaçaments.
D’aquesta manera estem educant als nostres infants i joves en el respecte a la propietat comunitària i a tractar adequadament el patrimoni social i ambiental.

 • Respectaré les decisions del meu entrenador o entrenadora perquè vol el millor per a l’equip.

L’entrenador o entrenadora té la màxima responsabilitat d’un equip i les seves decisions responen a criteris esportius de disciplina i d’esforç pel bé de tot el col·lectiu. És per això que els esportistes ha de seguir les seves instruccions i tothom ha d’acceptar la seva autoritat sobre el grup, i respectar els seus coneixements tècnics i tàctics.

 

 • Els membres de l’equip contrari són companys i companyes de joc. Els donarem la ma al final del partit, tant si guanyem com si perdem. Els felicitarem si ens guanyen o els animarem si guanyem nosaltres i acceptarem amb esportivitat tant la victòria com la derrota.

A la graderia també som un exemple per als nostres fills i filles, abans, durant i després del partit mantindrem una bona relació amb els rivals i les rivals.

Aquesta filosofia és extensiva a esportistes, tècnics, directius, auxiliars i acompanyants.

Amb ella, es buscarà l’adquisició dels valors per fer equip, les normes del qual son:

 • Mostra sempre una actitud positiva, tant dins com fora del camp
 • Pren les decisions correctes en funció de l’equip
 • Tingues una fe infrangible en aconseguir els objectius
 • Creu sempre en la força de l’equip
 • Has de voler sempre més, i donar sempre més
 • Concentra’t en una bona comunicació
 • Exigeix-te a tu mateix; prepara’t per guanyar
 • Mantén-te fort mentalment : has de lluitar fins el final
 • Mantén-te sempre unit, no discriminis : la unitat fa la força
 • Sigues humil, com a jugador i com a persona
 • Mostra el desig de ganes en tot el que facis
 • Gaudeix i contribueix de tot el que té d’especial estar en un equip, no donis res per ja fet.

 

Amb aquesta filosofia també es buscarà l’adquisició dels valors fonamentals dels equips guanyadors : Disciplina, Respecte, Treball en equip, Sacrifici, esforç, Superació, exigència, Constància, Caràcter, així com els hàbits saludables de vida, que l’esport comporta en la seva essència.

El que realment depèn de cada persona és l’esforç per millorar, per això cal que es fixin uns objectius realistes segons la situació de cada equip i les característiques individuals de cada esportista; que es treballi sobre la seva actitud i esforç per aprendre i cooperar amb companys i companyes.

3.-. La pràctica esportiva federada i de competició està supeditada en tot moment a la formació del esportista i la persona, amb lo que el Club sempre anteposa la formació a la competició en tot el seu futbol base, tal i com promociona també la Federació Catalana de Futbol.
Per aquest efecte, el Club disposa:

 • els entrenaments son hores de formació, no d’esbarjo
 • el Club tindrà personal qualificat per a l’educació adequada del nens : plans de formació per als entrenadors i coach per formar-los i ajudar-los en els plans d’entrenament.
 • en la competició, hi ha un mínim de minuts per jugador, tal i com estableix la Federació Catalana de Futbol, i és d’obligat compliment
 • la competició federada ha de ser més formativa : l’aprenentatge i formació estan per damunt dels resultats

    
La competició pot ser un bon incentiu per aprendre a esforçar-se i voler millorar, però no s’ha de voler guanyar a qualsevol preu, sinó amb justícia, seguin les regles del joc, sense trampes.
Tot el Club (esportistes, famílies, afició i cos tècnic) ha de saber assimilar la victòria sense supèrbia i acceptar la derrota sense ira, no perdent mai l’educació ni faltant el respecte als rivals sigui quin sigui el resultat. Si no ho fem així, no afavorim l’esport i comprometem greument la formació dels infants i joves com a esportistes i com a persones.

5. El Club intentarà facilitar els mitjans necessaris perquè cada esportista pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats esportives, posant a la seva disposició els mitjans materials i personals que estiguin al seu abast, encara que sempre posposant els resultats al compliment dels objectius educatius que la filosofia del Club i Ideari prioritzen.
6. El Club pretén equips Sènior amb jugadors exclusivament sortits del futbol base, amb la finalitat de seguir impartint els valors del Club durant el major període de temps possible, i que els equips Sènior siguin el mirall del futbol base.

7. El Club Futbol Sant Feliu podrà establir convenis de filiació o de col·laboració amb altres clubs esportius per al desenvolupament de les seves activitats o per a la millora tècnica dels esportistes, si ho considera oportú. Així mateix podrà contar amb patrocini d’entitats i signatures comercials per a l’obtenció de recursos econòmics.

8. En les diferents categories del Club podran participar, prèvia autorització de la Junta Directiva, esportistes no vinculats al Club quan les circumstàncies ho permetin i sempre que això no suposi menyscapte dels alumnes del Club.

 

ESTRUCTURA

9. Independentment de l’edat i nivell esportiu dels participants en les diferents categories, el Club proporcionarà tècnics suficientment qualificats per a desenvolupar la seva labor en cadascuna de les categories, d’acord als criteris que des del punt de vista educatiu i tècnic estableixi la Junta Directiva, en col·laboració amb el Director Tècnic  .

10. La Junta Directiva nomenarà un Director Tècnic, com a mínim,  la funció del qual serà la confecció i desenvolupament de Plans de Treball per a cada categoria i el control i supervisió que cada entrenador – formador les segueix i compleix

11. La Junta Directiva nomenarà a un Coordinador, com a mínim, o un  per categoria,  que formaran part de la Junta Directiva i la funció dels quals son:

 • Vetllen per que els entrenadors i entrenadores tinguin la formació adequada tant en l’aspecte esportiu com educatiu.
 • Participa en la elaboració i revisió dels Plans d’entrenament proposats pel director tècnic
 • Vetllen pel correcte funcionament del dia a dia i del compliment dels plans d’entrenament i del ideari del Club per part dels jugadors i entrenadors
 • Coordina amb entrenadors la realització de totes les fulles de control imprescindibles
 • Vetllen que es compleixi el Règim Intern i proposa i decideix sancions, juntament amb el Director Esportiu
 • Organitza i supervisa, en coordinació amb el Director esportiu, les activitats complementàries: entrenaments especials, xerrades, assistència a esdeveniments esportius, excursions, etc.
 • És el referent per tots els tècnics i familiars
 • Prepara la organització de la temporada : dates d’entrenament i de partits
 • Prepara partits pretemporada, torneigs i fi temporada
 • Organització dels equips, juntament amb el Director Esportiu : formació dels equips i entrenadors
 • Pren decisions sobre els moviments de jugadors durant la temporada
 • Informa dels canvis d’horaris de partits als entrenadors o pares si cal
 • Organitza les sessions dels tècnics absents
 • Vetlla per l’aprofitament òptim dels recursos materials assignats, tant de l’equipament com dels recursos fungibles.

 

12. Existirà un Director Esportiu del Club, que formarà part de la Junta Directiva com a vicepresident esportiu, i que s’encarregarà de

 • La coordinació de tots els àmbits esportius del Club
 • La Connexió amb tots els coordinadors i el director tècnic, i juntament amb ells farà la planificació general dels equips i la temporada
 • Pren decisions globals de moviments de jugadors
 • Pren decisions en quan a la política esportiva del Club i la trasllada els coordinadors i Director Esportiu
 • Decisions tàctiques de Club : tots juguem igual
 • Decisions  de imatge : xandalls, bossa, equipatges
 • Decisions de les pautes de comportament : Disciplina, educació, respecte, .... 
 • Decideix la Política de sancions i és el màxim responsable de que es compleixi el règim intern, juntament amb els coordinadors

 

13. Tant el Director Tècnic com els Coordinadors de les diferents categories s’ajustaran a un perfil personal, professional, docent i tècnic que els identifiqui amb les fins i objectius del Club.

14. El Club prestarà especial atenció a la formació dels seus tècnics, bé pels seus propis mitjans o a través de convenis amb altres Entitats, tant en l’aspecte educatiu com en el pròpiament esportiu.

15. La Junta Directiva intentarà que en cada equip hagi un pare o una mare amb funció de delegat o delegada amb les funcions detallades en el Pla Esportiu del Club.

16. El Club establirà un Reglament de Règim Intern, concordant amb el present Ideari i que serà d’obligat compliment per a tots els membres del Club, jugadors, entrenadors, Junta i Socis.
En aquest Reglament, juntament amb les obligacions i drets de tots els membres del Club, es tractaran d’establir les solucions per a aquells casos que determinades actuacions aconsellin la presa de mesures de tipus disciplinari.


CLUB FUTBOL SANT FELIU DE CODINES

 
RSS - Sindicació Feed RSS
(CC) 2007-2018, Els continguts d'aquest web estan sota llicència Creative Commons
 
Accent Comunicació