a A | Restaura
 
Inici arrow El club arrow Reglament de Règim Intern

Reglament de Règim Intern

1) El Club està obligat a respondre de tots els equips davant qualsevol organisme i eventualitat, doncs són part del Club.

2) El Club ha d'equipar tots els equips amb tot el material necessari: equipatge (excepte botes), xandall, pilotes, cons, tanques, ...etc.

a) El xandall serà obligatori portar-lo tots els membres del futbol base, des de el prebenjamí al juvenil, en tots els partits, tan a casa com a fora

b) En cas de renuncia d'un jugador o entrenador a continuar al Club, si l'antiguitat al mateix és menor de 1 any estarà obligat a retornar tot el material que se li ha entregat

3) El Club es farà càrrec de totes les despeses fixes que comporta la pràctica federada de futbol (a excepció de la revisió mèdica), inscripcions federatives, arbitratges, sancions per targetes (a excepció de les considerades "faltes greus" en l'apartat de Règim de sancions).

4) Els equips jugaran en la categoria que els pertoqui o que decideixi el Club.

5) Tots els jugadors (exceptuant els sèniors) hauran de pagar les quotes que té estipulades el Club per a poder continuar amb els drets de jugador del Club (assistir a entrenaments, partits, utilització de material, ...)

a) En el moment de la quota impagada, la fitxa federativa serà retirada, el jugador podrà assistir als entrenaments però no als partits fins que s'hagi liquidat la quota

b) Si passades dues setmanes no s'ha trobat solució, el jugador ja no podrà assistir als entrenaments ni partits fins a resoldre el conflicte.

c) Els nens de l'escola de futbol, al no participar en cap competició, no estaran obligats a pagar les quotes de futbol base, però els pares s'hauran de fer socis del Club

6) Tots els jugadors i jugadores estan a disposició del Club per jugar a l'equip que els tècnics i la Junta Directiva creguin convenient, sempre considerant el millor per l'esportista i pel Club, podent canviar d'equip durant la temporada tantes vegades com es consideri oportú.

7) Tots els jugadors i jugadores estan obligats a assistir a tots els entrenaments i partits sempre i quan no tinguin una causa justificada per no fer-ho que hauran de comunicar al seu entrenador amb antelació.

a) Les faltes i sancions en aquest sentit estan reglamentades en l'apartat del Règim de sancions.

8) Tots els entrenadors i entrenadores estan obligats a assistir a tots els entrenaments i partits sempre i quan no tinguin una causa justificada per no fer-ho que hauran de comunicar al seu coordinador amb antelació

a) Les faltes i sancions en aquest sentit estan reglamentades en l'apartat del Règim de sancions.

9) L'entrenador té la potestat de fer jugar als jugadors que cregui convenient, tenint en compte que en els equips de futbol base han de poder jugar tots.

10) Tot partit amistós, torneig, etc. (no oficial) que vulgui jugar qualsevol equip, haurà de comunicar-se amb antelació als coordinadors, els quals si consideren que s'ha de jugar, ho faran saber a la Junta Directiva.

11) El no compliment d'aquestes normes poden derivar a la retenció per part de la Junta Directiva de la fitxa federativa de qualsevol jugador o entrenador , o la seva expulsió del Club, segons estipula el règim de sancions d'aquest Reglament Intern.

12) Règim de sancions

a) Faltes lleus

i) Faltes puntuals als entrenaments o als partits

ii) Faltes lleus de comportament

(1) Desconsideració puntual a companys, entrenador, delegat, aficionats, àrbitre, equip contrari (jugadors, entrenadors, delegats, aficionats)

(2) No respectar puntualment material de Club, vestidors, i qualsevol instal·lació de casa o d'un equip contrari

(3) L'actitud passiva en relació amb la seva participació en les activitats orientades al desenvolupament dels plans de preparació esportiva, així com a les orientacions dels tècnics respecte al seu aprenentatge.

(4) Qualsevol actitud puntual que afecta a la imatge del Club en qualsevol acte que el Club organitza

iii) Aquestes faltes lleus tindran la sanció següent atenent a les circumstàncies de cada cas :

(1) Amonestació per escrit, de la que es conservarà constància i que serà comunicada als pares.

(2) Amonestació privada

(3) Realització de tasques, si procedeix, que cooperin en la reparació de la falta comesa.

(4) Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les activitats del Club.

iv) Dues faltes lleus es consideren una falta greu.

b) Faltes greus

i) Faltes reiterades als entrenaments o partits

ii) Faltes greus de comportament

(1) Desconsideració reiterada a companys, entrenador, delegat, aficionats, àrbitre, equip contrari (jugadors, entrenadors, delegats, aficionats)

(2) No respectar reiteradament material de Club, vestidors, i qualsevol instal·lació de casa o d'un equip contrari

(3) La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en una mateixa temporada esportiva.

(4) Qualsevol actitud reiterada que afecta a la imatge del Club en qualsevol acte que el Club organitza

iii) Aquestes faltes greus tindran una sanció de

(1) Apercebiment, en el cas de contínues faltes injustificades d'assistència, en el qual s'inclourà un informe detallat del tècnic corresponent i del Coordinador Esportiu corresponent sobre l'esmentada actitud.

(2) En el cas de jugadors i jugadores, des de la retenció de la fitxa entre 1 i 6 mesos fins a la expulsió del Club. La Junta Directiva podrà acordar la readmissió de l'esportista prèvia petició i comprovació d'un canvi positiu en la seva actitud.

(3) En el cas d'entrenadors i entrenadores, des de la suspensió dels entrenaments entre 1 a 6 mesos fins a la expulsió del club

(4) En el cas d'un Soci, des de l'expulsió del Club (es considera la Junta Directiva en aquest apartat) a la prohibició d'entrada a les instal·lacions del Club

iv) La sanció es decidirà per part de la Comissió esportiva i disciplinària i en els casos més greus la Junta Directiva en ple.

 
RSS - Sindicació Feed RSS
(CC) 2007-2017, Els continguts d'aquest web estan sota llicència Creative Commons
 
Accent Comunicació